Oud-Katholieke parochie Haarlem

Oktober | Najaarsgemeentevergadering op 5 November 2017

Hierbij de agenda van de gemeentevergadering die op zondag 5 november a.s. gehouden wordt na afloop van de dienst .

Deze vergadering gaat in zijn geheel over de synodevergadering van onze landelijke kerk, waar Brigitte Paulissen als onze eerste synodaal en Niels Ras als de tweede synodaal aanwezig zullen zijn.

 

De agenda is als volgt:

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen

 

3. Agenda Synode

 

1          Opening door de voorzitter van het presidium

2          Benoeming notulencommissie

3          Verslag Collegiaal Bestuur

4          Verkiezingen

            -           nieuw lid CB door Utrechtse geestelijkheid

            -           Thesaurier Generaal: ir H. Toorman stelt zich kandidaat voor 2e termijn

5          Gesprek over misbruik in de kerk

- presentatie mw dr Anke Bisschops

- toelichting vanuit CB

            - gelegenheid tot vragen stellen

            -Reflectie

6          Financieel Verslag 2016

7          Begroting 2018

8          Uitwerking motie Groene Kerk

9          Sluiting

 

4. Wat verder ter tafel komt

 

5. Sluiting