Oud-Katholieke parochie Haarlem

December | Vieren, leren, verbinden, delen, beheren

Zoals u weet, hebben we onlangs de jaarlijkse visitatie gehad van bisschop Dirk-Jan Schoon aan de parochie. Van te voren kreeg het kerkbestuur in een soort excel-bestand een ‘leeg beleidsplan’ om in te vullen, hetgeen dan als leidraad voor gesprekken kan dienen en later weer als toetsinstrument, om te kijken of voorgenomen plannen inderdaad zijn uitgevoerd. Een dergelijke methode  met een in te vullen matrix maakt het ook mogelijk om parochies met elkaar te vergelijken. 

 

Bisschop Schoon sprak uitgebreid met pastoor Robert Frede, met het kerkbestuur en zat later op 8 november jongstleden de gemeentevergadering voor. Hij deed er verslag van zijn bevindingen en ging in gesprek met parochianen. Inmiddels heeft u het verslag van die vergadering ontvangen. 

 

De bovengenoemde matrix is onderverdeeld in de vijf belangrijke thema’s waar een kerk(bestuur)) zich bezig moet houden, te weten : vieren, leren, verbinden, delen en beheren. Hieronder geef ik bij elk thema een opsomming van beleidspunten voor 2018 en daarna. Soms leest u hier een voortzetting van ‘dingen die we al deden’, en soms vindt u hier wat nieuws.

 

Vieren

 

Blijven zorgdragen voor inspirerende en goed verzorgde diensten. Parochianen stimuleren om eens familie, vrienden of kennissen uit te nodigen voor het bijwonen van diensten of leringsactiviteiten, en niet alleen in het kader van de Kerkproeverij van de raad van kerken. Nadenken over de continuïteit van de liturgische commissie. Meedoen aan de oecumene in de stad, maar wel zo dat de bijdrage van  de oud-katholieke identiteit zichtbaar is.

Leren

 

Doorgaan met de verschillende geloofsgespreksgroepen, alpha-cursus evalueren en nagaan of en wanneer deze navolging kan vinden. Leringbijeenkomsten  in de Veertigdagen tijd. 13x per jaar Kinderkerk; 2x per jaar contact pastoor/ouders; ervoor zorg dragen dat de ouders ook elkaar ontmoeten

 

Verbinden

 

Interne verbinding, binnen de parochie: de ‘koffie na de dienst’ is een van de sterkste instrumenten van het thema verbinding, daarnaast kunt u denken aan website, facebookpagina, parochieblad, bezoekersgroep, jaarlijkse klussendag, adventsmaaltijd, de gemeentevergadering, activiteiten waar we allemaal meer door willen gaan. Verbinding met landelijke kerk met onze synodalen. Voor 2018 staat er ook weer een parochie-uitje gepland, evenals een vastenmaaltijd.

Externe verbinding, naar buiten toe: Open Monumentendagen, organiseren van de festiviteiten rond de 80e verjaardag van het kerkgebouw in mei 2018, Kerkproeverij, Bazaar (weer in 2019), betrokkenheid bij de buurt in de bewonersvereniging Garenkokerskwartier. Publiciteit genereren rond de verjaardag van het kerkgebouw, in dit kader ook Haarlemse bestuurders uitnodigen. Naamsbekendheid proberen te vergroten. 

 

Delen

 

Bij het woord delen, denken we al snel aan diaconie. We gaan door met de periodieke collectes voor organisaties als Stem in de Stad, Missie St. Paulus en Amnesty International. De mogelijkheid uitbreiden om parochianen via de kerk bijvoorbeeld levensmiddelen te doen toekomen aan Stem in de Stad. Nadenken over de mogelijkheid en wenselijkheid van een diaconaal profiel of project voor onze parochie.

 

Beheren

 

Begin groot onderhoud volgens een meerjarenplan, onderverdeeld in ‘acute’ zaken als houtwerk, dakgoten, zinkwerk etc, en zaken rond de herinrichting van het gebouw, zaken die dus later kunnen maar wel moeten om de aantrekkelijkheid van de kerk te vergroten en het verhuur van de verschillende ruimtes te optimaliseren. Plan uitwerken voor het door derden laten overnemen van de bibliotheek. De geluidinstallatie zal worden verbeterd. Optimalisering financiële situatie. Proberen te gemeentezaal meer te verhuren.

 

Al deze zaken kunnen we natuurlijk niet alleen, we zijn elke keer weer blij met de bijdragen van vele vrijwilligers, in wat voor vorm dan ook. De een leest tijdens de dienst, de ander maakt schoon, een derde zorgt voor de bloemen, een vierde bezoekt een zieke medeparochiaan, een vijfde onderhoudt een website, en ga zo maar door, geweldig. Nu niet opeens denken ‘help, ‘ik kan niets aan vrijwilligerswerk doen!’, want geen tijd, geen energie, de leeftijd niet voor of wat dan ook, Ook degene die ‘gewoon’ mee doet in de vieringen, is een vrijwilliger, we zijn immers samen de kerk ;)

 

Namens het kerkbestuur, 

 

Joep Beneken Kolmer