Oud-Katholieke parochie Haarlem

Kerk in coronatijd

Herderlijke boodschap naar aanleiding van de tweede lockdown

Zusters en broeders,

De ingrijpende lockdown die de minister-president gisteren afkondigde en die vandaag is ingegaan dwingt ons tot bezinning op de consequenties hiervan voor de kerken. De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig samen kerk kunnen zijn, maar hoe.

Hoewel de regering de kerken niet kan dwingen hun deuren te sluiten, houden wij vast aan ons eerder ingenomen standpunt dat wij de overheidsmaatregelen zoveel mogelijk volgen uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving. Met pijn in het hart nemen we daarom het besluit om vanaf heden tot en met dinsdag 19 januari 2021 onze kerkgebouwen te sluiten voor kerkdiensten en alle overige activiteiten.

De leden van onze kerk en allen die zich met ons verbonden weten roepen wij op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit betekent natuurlijk niet dat daarmee ons kerkelijke leven in deze vijf weken stil komt te liggen. In veel parochies zijn aangepaste en nieuwe vormen van kerkelijk leven al sinds de eerste lockdown in maart in ontwikkeling. Zo worden er nu meer dan in andere jaren en op verschillende wijzen kerstgroeten gedeeld, worden er online gespreksgroepen georganiseerd, wordt er samen online gebeden en geborreld, en dat terwijl inzamelingen voor de voedselbanken niet stoppen. Voor de organisatie van al deze pastorale en diaconale zorg zijn we onze pastoors, kerkbesturen en vrijwilligers enorm dankbaar.

De vieringen van de vierde Advent tot en met tweede zondag van Epifanie gaan door in de livestream. De kerkdiensten zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden. We roepen kerkbesturen en pastores op hun gemeenteleden op deze mogelijkheid te wijzen zodat we een vierende gemeenschap blijven.

We realiseren ons goed dat deze nieuwe lockdown al bestaande gevoelens van eenzaamheid en teleurstelling nog verder kan versterken. Het is goed om de energie die in de voorbereidingen voor de kerstvieringen is gestoken niet los te laten, maar in te zetten voor wat wél mogelijk is. We hopen dat u manieren met elkaar vindt om er voor elkaar te zijn, met name voor hen die in deze tijd extra aandacht nodig hebben.

De overheid heeft buurthuizen de gelegenheid gegeven geopend te blijven voor hulp aan kwetsbaren. Wij kunnen ons voorstellen dat ook in sommige parochies de behoefte én de mogelijkheid bestaat om vanwege soortgelijke redenen de kerk open te stellen. Met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen kan men dan een kaarsje branden, in stilte mediteren bij de kerststal of een pastoor spreken.

Het feest gaat door! Met Kerstmis vieren we dat we in de donkerheid van onze wereld ook het geheim van het licht mogen kennen in de geboorte van Jezus Christus. De Heer God komt ons tegemoet in de zwakheid van een mens als wij, in alle beperkingen van een stal. God deelt ons bestaan, en geeft ons deel aan zijn leven. We bidden dat de Heer ons duister verlicht door de vreugde om de geboorte van Hem, die alle duisternis overwint:

de duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

Utrecht/Amsterdam 15 december 2020

Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************

 

Beste parochianen en vrienden van onze Haarlemse parochiegemeenschap,

Waar we lang op hebben moeten wachten wordt nu eindelijk realiteit: met ingang van zondag 7 juni, de zondag van het hoogfeest van de allerheiligste Drie-eenheid, mogen wij de kerkdiensten weer hervatten.

Echt een reden om te juichen was mijn eerste reactie! Maar toen las ik de instructies 

Net als velen van u wellicht merk ik dat de strenge toon van de openbare bekendmakingen me toch wat tegen de borst stuiten. Moet dat nu echt zo dacht ik bij mezelf? We missen de kerk, we missen elkaar – en dat gemis lees ik niet terug in de strenge instructies.

Bij mezelf helpt dan altijd: even terzijde leggen, iets anders doen en dan met frisse moed opnieuw lezen.

En dan blijkt: bijna alles wat er in staat hebben we al eens ergens gehoord of gelezen, doen we al lang en vinden we erg logisch. Maar als het dan bij elkaar staat lijkt het ineens erg nieuw en erg vervelend. Maar nieuw is het zeker niet.

Met in ons achterhoofd de volgende punten lijkt het mij helemaal niet zo moeilijk het reglement van de landelijke kerk op te volgen (en dus de kerkdienst mogelijk te maken). We worden als zelfverantwoordelijke burgers aangesproken en dat betekent dat we ons bewust zijn van het volgende:

 • Het is mijn eigen keuze of ik wel of niet naar de kerk ga. De parochie schept de gelegenheid om weer te kerken, ze zorgt voor bewegwijzering en desinfectie in het kerkgebouw maar de parochie kan geen 100%-garantie bieden dat alles goed gaat.
 • Ter wille van mijn naaste ga ik alleen naar de kerk als ik gezond ben en geen klachten heb. In geval van twijfel blijf ik thuis.
 • Uit mezelf let ik al op de juiste afstanden tot elkaar (ca. 1,5 m = 2 armlengtes)
 • Ik accepteer dat ik erop gewezen kan worden als ik mij vergissing niet aan de afstanden houd.

Het kerkbestuur heeft in samenspraak met de koster een plan opgesteld (en in de kerk nagemeten) hoe voor de aanwezigen een goede en veilige viering mogelijk is.

Op basis van de landelijke (dus niet alleen de oud-katholieke) regelgeving is het noodzakelijk dat u zich voor de kerkdienst aanmeldt. De aanmelding sluit altijd op vrijdag vóór de komende zondag d.w.z. voor de eerste dienst is dat bijvoorbeeld vrijdag 5 juni. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

www.ikwilnaardekerk.nl

Met de mensen die niet digitaal met onze kerk verbonden zijn wordt op schriftelijke manier contact opgenomen en zullen we bekijken hoe de aanmelding voor hen mogelijk is. En nogmaals: we volgen een landelijk protocol en wijken daar dan ook niet van af. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bel of mail de pastoor (06-22920471 robert.frede@okkn.nl)

Met betrekking tot het koffiedrinken proberen we nog nadere opheldering te krijgen. In de horeca mag er na 1 juni namelijk volgens richtlijnen wel koffie gedronken worden. Dit hoort u dan uiterlijk vóór het begin van de kerkdienst.

Ik kijk uit naar 7 juni en hoop u geleidelijk aan weer allen tijdens de kerkdiensten te ontmoeten. Maar wat blijft gelden: maak uw éigen afwegingen – die zijn altijd juist!

Met een hartelijke groet vanaf de Kinderhuissingel,

Robert Frede, pastoor

Onderstaand delen we de landelijke maatregelen met u, dat is het kader waaraan we ons te houden hebben.

In de kerk gelden de volgende maatregelen:

 • Men houdt ten allen tijde 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.  
 • Men vermijdt al het lichamelijk contact en begroet elkaar alleen met een knik van het hoofd. 
 • Men wast de handen voor en na het bezoek aan de kerk: 20 seconden lang met water en zeep, daarna de handen goed drogen. 
 • Men wordt verzocht voor komst naar de kerk thuis van het toilet gebruik te maken. Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw dient tot een minimum beperkt te worden.  
 • Men reinigt de handen bij binnenkomst. Er staat desinfecterend middel klaar bij de ingang van alle kerkgebouwen. 
 • Men volgt de aanwijzingen van deurwachten of andere verantwoordelijken in het kerkgebouw.

De kerkdienst

 • De viering is toegankelijk na aanmelding en toewijzing van een zitplaats.
 • Men wacht bij aankomst buiten bij de ingang van de deur op 1,5 meter afstand van elkaar en gaan één voor één naar binnen.
 • Men wordt ontvangen door de deurwacht die hen vraagt naar eventuele klachten. Bij klachten wordt hen de toegang ontzegd.
 • Via een looproute gaat men omhoog naar de kerkruimte; de garderobe blijft gesloten. Het gebruik van het  toilet moet zo veel mogelijk beperkt worden.
 • Bij de ingang van de deur staat een deurwacht, die verantwoordelijk is voor handhaving van de indeling van de kerk, het maximum aantal aanwezigen, de looproutes en die zo nodig een dwingend besluit kan nemen in geval de ruimte te vol is of zich ongewenste situaties voordoen.
 • Meerdere personen die samen een gezin of huishouding vormen kunnen zonder 1,5 meter in acht te nemen naast elkaar zitten.
 • De kerkboeken en liturgiewijzers liggen bij de zitplaats; geen gezangboek; koor en gemeente zingen namelijk niet!
 • De vredegroet wordt gebracht met een knik met het hoofd.
 • De collecte vindt bij voorkeur digitaal plaats via Tikkie, online bankieren, GiVT.
 • De communiebanken worden niet gebruikt; men blijft staan.
 • Er is geen afscheid bij de deur van de kerk.
 • Er is geen koffiedrinken na afloop van de viering

 

Met de landelijke kerk is een protocol afgesproken waar wij ons als parochie aan dienen te houden. Deze vind u hieronder:


Onderliggende pagina's:
 • Protocol OKKN